“Затверджено”

Управлінням освіти

Солом’янської районної

в місті Києві

державної адміністрації

Начальник управління освіти
Г. Лазарєва

Наказ № 552

від 31.10.2012 р.

Державну реєстрацію змін до установчих

Документів проведено

26.11.2012

Номер запису 10731050004006642

С Т А Т У Т

середньої загальноосвітньої школи № 121

м. Києва

( нова редакція)

ідентифікаційний код 22880131


1. Загальні положення

1.1. Середня загальноосвітня школа №121 міста Києва (далі за текстом «СЗШ №121») є правонаступницею середньої загальноосвітньої школи №121 Солом’янського району м. Києва, яка створена за рішенням виконавчого комітету Залізничної районної Ради народних депутатів м. Києва від 24 липня 1995 року №815.

СЗШ №121 є загальноосвітнім навчальним закладом, належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва на підставі рішення Київської міської ради від 02.12.2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва».

Територіальною громадою м. Києва передано СЗШ №121 до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, яке здійснює фінансування школи, його матеріально-технічне забезпечення, ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

СЗШ №121 безпосередньо підпорядкована управлінню освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та підзвітна Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради.

1.2. Місцезнаходження СЗШ №121:

03138, м. Київ, вул. Каменярів, буд. 32, Солом’янський район,

тел. 524-14-74, 525-14-45, 524-85-74.

1.3. СЗШ №121 є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер. У випадку переходу СЗШ №121 на фінансову самостійність відкриває власний рахунок в установах банків.

1.4. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти структура СЗШ №121 складається з трьох ступенів: І ступінь — початкова школа (1 – 4 класи — термін навчання 4 роки); ІІ ступінь — основна школа (5 - 9 класи — термін навчання 5 років); ІІІ ступінь — старша школа (10 - 11 класи — термін навчання 2 роки). Школи всіх трьох ступенів функціонують разом.

1.5. Власником середньої загальноосвітньої школи №121 м.Києва є Київська міська рада.

1.6. Головною метою СЗШ №121 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.1.7. Головними СЗШ №121 школи є:- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;- виховання громадянина України; виховання шанобливого ставлення до родини, - поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; 
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 
- формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів; 
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 
людину і суспільство.
1.8. СЗШ №121 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.9. СЗШ №121 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом, який розробляється на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
1.10. СЗШ №121 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.
1.11. Класи у СЗШ №121 формуються за погодженням з управлінням освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, установленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до школи.

1.12. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази СЗШ №121 організує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

1.13. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у СЗШ №121 організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.14. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

1.15. СЗШ №121 має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.16. У СЗШ №121 створюються та функціонують:
- шкільні методичні комісії: суспільно- гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, початкової школи, класних керівників,
- психологічна служба,
- тимчасові творчі групи,
- семінари-практикуми,
- дискусійні клуби,
- інструктивно-методичні наради,
- засідання «круглих» столів.
1.17. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються дитячим територіально - медичним відділенням Солом'янського району
1.18. Взаємовідносини СЗШ №121 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.19. Статут набуває юридичної сили після його реєстрації в органах державної виконавчої влади.

1.20. СЗШ №121 має право вносити в цей Статут доповнення та зміни.

2.Зарахування учнів до сзш №121 та їх відрахування

2.1. Місцеві органи виконавчої влади закріплюють за СЗШ №121 відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

2.2. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.3. Директор СЗШ №121 зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до школи, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до всіх класів I-III ступеня здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

Для зарахування учня до СЗШ №121 батьки або особи, які їх
замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до школи III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести
років.
2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до СЗШ №121 відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів СЗШ №121 до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.7. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

У разі вибуття учня з населенного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до школи заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.

2.8. У СЗШ №121 для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
3. Організація навчально-виховного процесу
3.1. Навчально-виховний процес у СЗШ №121 здійснюється відповідно до 
робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних
планів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
3.2. Робочий навчальний план СЗШ №121 погоджується радою школи і затверджується управлінням освіти Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 
3.3. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, які затверджується директором школи та погоджуються державною санітарно-епідеміологічною службою.
3.4. СЗШ №121 планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного і річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою СЗШ №121.
3.5. СЗШ №121 забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
3.6. СЗШ №121 працює за навчальними програмами, підручниками, 
посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України , і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
3.7. СЗШ №121 обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та свого Статуту.
3.8. СЗШ №121 здійснює навчально-виховний процес за п'ятиденною формою навчання.
3.9. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у СЗШ №121 проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

3.10. СЗШ №121 може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.
3.11. Навчальний рік у СЗШ №121 починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

3.12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) встановлюються школою у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

3.13. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної (міської) державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.14. Тривалість уроків у сзш №121 становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.15. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд
двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання
творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах
допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета
інваріантної та варіативної частини навчального плану.

3.16. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.17. Тривалість перерв між уроками встановлюється з
урахуванням потреби в організації активного відпочинку і
харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після
другого і третього уроку) - 20 хвилин.

3.18. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану школи з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором школи.

3.19. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження
інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених
законодавством).
3.20. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом школи, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

4.Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів СЗШ №121 визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради СЗШ №121 може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до
критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
4.5. Порядок переведення і випуск учнів СЗШ №121 визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
4.6. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

4.7. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х класах СЗШ №121 завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та МОЗ.

4.8. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.9. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.10. За результатами навчання учням (випускникам) видається
відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

4.11. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається
свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

4.12. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас), видається
атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

4.13. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.14. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники школи III ступеня - Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи в
навчанні випускникам школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
4.15. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

4.16. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв,
атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів
здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, відповідними місцевими органами управління освітою.


5. Виховний процес

5.1.Виховання учнів у СЗШ №121 здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в СЗШ №121 визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. У СЗШ №121 забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів школи до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в СЗШ №121 дотримується на основі взаємоповаги
усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту школи.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.


6. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в СЗШ №121 є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти закладу, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими актами законодавства, цим Положенням, статутом, правилами внутрішнього розпорядку СЗШ №121.

6.3. Учень - особа, яка навчається і виховується в школі.

6.4. Учні СЗШ №121 мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;

- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь в роботі органів громадського самоврядування школи;

- участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.5. Учні СЗШ №121 зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом школи, його Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку СЗШ №121;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку СЗШ №121;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

6.6. Учні СЗШ №121 залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки.
6.9. До педагогічної діяльності у СЗШ №121 не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

6.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення
окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом,
або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням
вимог законодавства про працю.

6.12. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, правилами внутрішнього розпорядку та статутом школи.

6.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.
Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність СЗШ №121, здійснюється лише за їх згодою.

6.14. Педагогічні працівники СЗШ №121 підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

6.15. Педагогічні працівники СЗШ №121 мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування школи, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

- навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити керівництву школи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.16. Педагогічні працівники СЗШ №121 зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора школи;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури

- виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

6.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.18. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку школи.

6.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатися до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту школи;

- поважати честь і гідність дитини та працівників школи;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов;

- повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
6.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством,школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6.22. Колективними органами батьківського самоврядування є батьківські збори школи (класу).

Батьківські збори школи (класу):

- обирають органи батьківського самоврядування;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртків та іншими видами позакласної та позашкільної роботи на безплатній основі;

- вносять на розгляд ради школи, піклувальної ради, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та школі.

6.23. У навчально – виховному процесі СЗШ №121 мають право брати участь працівники підприємств, установ, державних і громадських організацій, діячі науки, культури, творчих спілок, науково – дослідних центрів, фондів, асоціацій в межах, визначених чинним законодавством і Статутом СЗШ №121.

6.24. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування школи;
- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь в організації навчально-виховного процесу.
6.25. Представники громадськості зобов'язані:
- дотримуватися Статуту СЗШ №121,
- виконувати накази та розпорядження директора школи, рішення органів громадського самоврядування,
- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства,
- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

7. Управління школою

7.1. Управління школою здійснюється його власником.

Безпосереднє керівництво СЗШ №121 здійснює його директор. Директором школи може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

7.2. Директор школи і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора школи.

7.3. Директор школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує
раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови
для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном школи та його коштами;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

7.4. Директор школи є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління школою.

7.5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.6. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- планування та режиму роботи школи;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності школи, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання ними своїх обов'язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю школи.

7.7. Органом громадського самоврядування школи є загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників школи - зборами трудового колективу;
- учнів школи другого-третього ступеня — класними зборами;
- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
Визначається така кількість делегатів: від працівників школи 20, учнів 20, батьків і представників громадськості 20. Термін їх повноважень становить 1 рік.
Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, власник.
Загальні збори:
- обирають раду СЗШ №121, її голову,
- встановлюють термін їх повноважень;
- заслуховують звіт директора і голови ради СЗШ №121;
- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово господарської діяльності школи;
-затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
7.8. У період між загальними зборами діє рада СЗШ №121.

7.8.1. Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
- розширення колегіальних форм управління школою;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
7.8.2. Основними завданнями ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в школі;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
7.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами СЗШ №121.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
7.8.4. Рада СЗШ №121 діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України,
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника, а також членами рад.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету СЗШ №121.
7.8.5. Очолює раду СЗШ №121 голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності СЗШ №121, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
7.8.6. Рада СЗШ №121:
- організовує виконання рішень загальних зборів;
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту школи;
- затверджує режим роботи школи;
- сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
7.9. При СЗШ №121 за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.
7.9.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
7.9.2. Основними завданнями піклувальної ради є:
- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;
- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази СЗШ №121;
- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;
- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;
- запобігання дитячій бездоглядності;
- сприяння працевлаштуванню випускників школи;
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою.
7.9.3. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, школи, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора школи.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.
7.9.4. Піклувальна рада діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- самоврядування;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
7.9.5. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.
Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
7.9.6. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
7.9.7. Голова піклувальної ради:
- скликає і координує роботу піклувальної ради;
- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень. 
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
7.9.8. Піклувальна рада має право:
- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази СЗШ №121;
- залучати додаткові джерела фінансування школи;
- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази СЗШ №121;
- стимулювати творчої праці педагогічних працівників;
- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
7.10. У СЗШ №121 можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
8. Матеріально-технічна база
8.1. Матеріально-технічна база СЗШ №121 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.
8.2. Майно СЗШ №121 належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту школи та укладених ним угод.
8.3. СЗШ №121 відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними
та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база СЗШ №121 складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці), а також спортивного і актового залів, бібліотеки, медичного і комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для
технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження.
8.6. СЗШ №121 має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, сад, зона відпочинку, господарські будівлі.
9. Фінансово-господарська діяльність

9.1. Фінансування СЗШ №121 здійснюється його власником відповідно до
законодавства.
9.2.Фінансово-господарська діяльність СЗШ №121 проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів на основі його кошторису.
9.3. Джерелами формування кошторису СЗШ №121 є:

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в
обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

9.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в СЗШ №121 визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію. .
9.5. У СЗШ №121 створюється фонд загального обов'язкового навчання, який
формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку школи в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором школи.
Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються школою згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради школи, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального
обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або
органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.
9.6. СЗШ №121 має право згідно із законодавством придбати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
9.7. Звітність про діяльність СЗШ №121 встановлюється відповідно до законодавства.
10. Міжнародне співробітництво
10.1. СЗШ №121 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
10.2. СЗШ №121 має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
10.3. Участь СЗШ №121 у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

11. Контроль за діяльністю школи

11.1. Державний контроль за діяльністю СЗШ №121 здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать школа, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.
11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю СЗШ №121 є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
11.4.Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за поданням органу громадського самоврядування школи або відповідного органу управління освітою.

11.5. Атестованій школі, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

11.6. Школа, результати діяльності якої та/або умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо такої школи приймається рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

11.7. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.
12. Реорганізація або ліквідація школи
12.1. Рішення, про реорганізацію або ліквідацію СЗШ №121 приймає власник.
Реорганізація СЗШ №121 відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
12.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.
12.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно СЗШ №121, виявляє дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.
12.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання СЗШ №121 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
12.6. При реорганізації чи ліквідації школи учням, які навчалися в ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
12.7. При реорганізації чи ліквідації школи працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.
Кiлькiсть переглядiв: 102